Tuamotus
Tiputa Turtle
Tiputa Turtle
Tiputa Turtle
Tiputa Pass at Rangiroa
Tiputa Pass at Rangiroa
Tiputa Pass at Rangiroa
Solstice in Ahe
Solstice in Ahe
Solstice in Ahe
Snorkel Spot in Ahe
Snorkel Spot in Ahe
Snorkel Spot in Ahe
Nap Time in Rangiroa
Nap Time in Rangiroa
Nap Time in Rangiroa
Manihi Ancorage
Manihi Ancorage
Manihi Ancorage
Catching Some Zzzzs in Rangiroa
Catching Some Zzzzs in Rangiroa
Catching Some Zzzzs in Rangiroa
Dolphin at Tiputa Pass
Dolphin at Tiputa Pass
Dolphin at Tiputa Pass
Bill Knee Deep in Manihi
Bill Knee Deep in Manihi
Bill Knee Deep in Manihi
Blue Lip Clam in Ahe
Blue Lip Clam in Ahe
Blue Lip Clam in Ahe
Avatoru Pass at Rangiroa
Avatoru Pass at Rangiroa
Avatoru Pass at Rangiroa
Another Dolphin at Tiputa Pass
Another Dolphin at Tiputa Pass
Another Dolphin at Tiputa Pass
Ahe
Ahe
Ahe